Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ МОНмолодьспорт № 1112 від 17.10.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1112 від 17 жовтня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

Про опублікування результатів дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

 • Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;
 • Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.

2. Установити, що:

2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

 • не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
 • не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;
 • у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності);

2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:

 • не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
 • одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;
 • у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);

2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 "Археологія", 07.00.09 "Антропологія") опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

3. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук враховувати вимоги цього наказу.

4. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 пункту 2, які набирають чинності з 01 січня 2013 року.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.10.2012 № 1112

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

ВИМОГИ
до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

За темою дисертації зараховуються публікації:

 • з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
 • у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
 • у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
 • у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
 • у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.

За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації.

Директор Департаменту атестації кадрів       В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.10.2012 № 1112

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р. за № 1852/22164

ВИМОГИ
до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:

бути надрукованою без співавторів;

містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;

мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 10 авторських аркушів;

містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;

містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;

випускатися тиражем не менше 300 примірників;

мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;

надсилатися до фондів таких бібліотек України:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
 • Національна парламентська бібліотека України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);
 • Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);
 • Державний заклад "Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького" (65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);
 • Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" (61003, Харків, провулок В.Г. Короленка, 18);
 • бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

Директор Департаменту атестації кадрів       В. Бондаренко

Views: 107055

Replies to This Discussion

логічно, що треба статті у наукометричних виданнях писати, а в іншому не логічно: 1) ті люди, що зараз вихоять на захист не встигнуть зробити статті у наукометричних виданнях, особливо з педагогіки; 2) список фахових збірників є, а де список міжародних наукометричних баз даних? і бажано було б щоб там був не один Скопус, який пролобійований у Міністерстві, а й інші  (н-д, Web of Science, РИНЦ, Google Scholar Citations, doaj)

зарубіжне видання повинно входити в  наукометричну базу даних

У формулюванні п. 2.1.,2.2. : "не менше ___ публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз"  вбачається повне ігнорування МОН правил законодавчої техніки, оскільки допускається різне тлумачення норми.  Якщо МОН хотів прив"язати статті до журналів, які включені до МНБ навіщо зазначати іноземні чи українські видання? Звучати мало б так : "не менше ___ публікацій у виданнях , які включені до міжнародних наукометричних баз". Отже, вважаю, що цю норму допустимо трактувати розділивши 1) іноземні видання та 2) видання України, які включені до МНБ. Але і тут виникне проблема. Які саме іноземні видання маються на увазі? Звичайні галузеві? Будь-які?  Рекомендовані як фахові відповідним органом освіти іноземної держави? Без відповідного роз"яснення МОН відповісти на ці питання неможливо.

Правду пишете. Як бути тим в кого через місяць захист? Ні морально, ні фізично не встигнеться підготувати статтю, пройти жорсткі правки, і тим більше захистити статтю перед редакцією і експертами. І ще треба дочекатися поки це все діло опублікують....

За юридичними канонами, закон не має зворотньої сили. Тому по логіці, під закон мають підпадати тількі ті докторанти, що будуть навчатися. А ось здобувачі ...

А скільки опублікованих одноосібних статей повинен мати докторант при виході на захист?

Підтримую питання!!!

Сам цікавивсь, цим запитанням але чіткої відповіді не знайшов. Мені здається нормативно не визначена мінімальна кількість одноосібних публікацій.

Але якщо такі вимоги існують буду радий, якщо хтось дасть обгрунтовану відповідь.

Официальных ограничений нет. Но, если мало статей без соавторов, тогда возникают обоснованные вопросы о личном вкладе. Также нужно обратить внимание не успел ли кто-то из соавторов раньше Вас защитить диссертацию с теми же результатами, на которые и Вы претендуете. Поэтому личный вклад нужно прописывать аккуратно, чтобы не совпало с личным вкладом Вашего соавтора в его автореферате.

Допоможемо опублікувати статтю в журналіх ВАК України, Росії, іноземних журналах. Самостійно підберемо журнал під Вашу тему, відредагуємо статтю відповідно до вимог журналу, проконтролюємо процес публікації і в потрібний момент Ви матимете всі публікації на руках. Науково-дослідний центр "Знання у віках". Ми працюємо на результат. Телефонуйте +380637353575 (+380671220304) або пишіть на doc(собачка)doctornauk.com

Звичайно проста логіка підказує, що обов"язково б мали бути зазначені нюанси. 

Як мінімум, могли б якось передбачити те, що у зв"язку з підвищенням вимог, випускний семінар з аспірантури (той, за якими вона вважається успішно завершеною) можна відкласти на якийсь час (бо ж досі є так  "страшилка" про повернення коштів в разі неуспішного завершення аспірантури). Ну а взагалі нормально було б зазначити, що нововведення стосуються усіх, хто поступив до аспірантури не пізніше якогось (наприклад, 2011) року.

Google Scholar Citations   цитує все підряд, шо знайшлося в інтернет...те саме з РИНЦЮ тому вони не підходять.. а    пролобійований не  означає поганий

Шановний п. Леонід! За Вашими коментаріями я зробив висновок, що Ви вважаєте, ніби при оцінці представленої до захисту дисертації будуть враховуватися видання, включені виключно до SCOPUS? Але на якій підставі саме ця база? В указі не йдеться про конкретну базу видань. Так, наприклад, з географічних наук до SCOPUS не входить жодне з українських фахових видань, навіть Український географічний журнал, що видає Інститут географії НАНУ. На теренах Росії - лише чотири географічних журнали. Що робити тим, хто, наприклад, володіє лише однією мовою міжнародного спілкування - російською? Вчергове платити гроші за переклади? То це знову ж таки не наука, а заробітчанство на бюрократії. Це перше. Друге полягає в наступному. Моя докторська дисертація готова і пройшла попередній захист. Але у Раду не може бути подана, оскільки її каденція добігає кінця, і знову відкрита буде лише з січня-лютого 2013 р. У мене в наявності 21 фахова стаття. І що тепер? Знову відкладення захисту на півроку внаслідок формалізму? Щоб я почекав, поки мої статті надрукує яке-небудь видання із SCOPUSу? Чому не можна друкуватися у тих же виданнях РІНЦ? У цій базі зареєстрована чимала кількість видань і з країн "далекого зарубіжжя"? І щодо "кумавства", якого, ніби-то, позбавимося із такими вимогами. Та це міф. У кожного, хто справді займається наукою, так чи інакше є вихід і на зарубіжних партнерів, і все одно будемо "домовлятися" про друк. Цей указ не вирішить проблеми відповідності науки якимось там міфічним "західним стандартам", оскільки таких просто не існує. Так, американська наука і наукові школи європейські все одно є принципово відмінними і за традиціями, і за принципами функціонування. Доктор наук в США у 30 років - це норма. А у нас? А у нас - нонсенс. Ось і стандарти. 

RSS

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service