Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Обговорення проекту Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій

Запрошуємо до обговорення проекту важливого документу. Пропозиції будуть узагальнені, систематиматизовані та надіслані МОН.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                           2016 р. №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій

Загальна частина

1. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій (далі - Національна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Кабінетові Міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Регламентом Кабінету Міністрів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

3. Основними функціями Національної ради є:

1) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

2) підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації;

3) підготовка пропозицій щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів;

4) підготовка пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;

5) розгляд та надання висновків щодо проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних програм та проектів таких програм;

6) надання Кабінетові Міністрів України рекомендацій щодо формування державного бюджету в частині визначення загальних обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень, а також у частині визначення структури розподілу між напрямами грантової підтримки Національного фонду досліджень України;

7) заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої влади, Національного фонду досліджень України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати і внесення пропозицій за результатами їх розгляду;

8) підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про стан та перспективи розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності України, а також про стан виконання Україною пріоритетів Європейського дослідницького простору та надання пропозицій щодо плану їх реалізації на наступний рік;

9) підготовка пропозицій щодо принципів створення та стратегії розвитку державної дослідницької інфраструктури, системи державних ключових лабораторій;

10) взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;

11) ініціювання і замовлення прогнозних та форсайтних досліджень у галузі науки, технологій, інновацій, організації та проведення наукової експертизи рішень центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової сфери, а також проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних програм і проектів таких програм;

12) надання пропозицій щодо принципів наукової етики та механізмів контролю за їх дотриманням;

13) розроблення спільно з представниками реального та фінансового секторів економіки та іншими зацікавленими сторонами пропозицій щодо створення механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень;

14) внесення рекомендацій щодо оптимальних шляхів реалізації проектів і програм міжнародної технічної допомоги у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

15) надання пропозицій щодо розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;

16) розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку системи залучення та підготовки учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності.

У разі необхідності Національна рада готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення її роботи.

4. Національна рада реалізує свої функції, керуючись принципами субсидіарності та пропорційності міри впливу, діє на засадах відкритості та гласності. Про свою діяльність, проекти рішень та прийняті рішення Національна рада систематично та завчасно інформує громадськість на своєму офіційному веб-сайті.

5. Національна рада складається з Наукового та Адміністративного комітетів, що мають однаковий кількісний склад.

6. Положення про Національну раду та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.

7. Національну раду очолює Голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України. Голова Національної ради має двох заступників, якими є голова Наукового комітету та голова Адміністративного комітету. Головою Адміністративного комітету за посадою є керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Члени Національної ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

8. Секретаря Національної ради призначає Голова Національної ради з числа працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Секретар Національної ради:

1) забезпечує ведення протоколів спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів;

2) підписує протоколи спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів;

3) забезпечує взаємодію Наукового та Адміністративного комітетів;

4) виконує функції Секретаря Адміністративного комітету;

5) забезпечує формування персонального складу робочих груп, що створюються Національною радою для підготовки рішень з питань, що належать до її компетенції;

6) забезпечує взаємодію Національної ради з центральними органами виконавчої влади;

7) забезпечує збереження протоколів спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів, рішень та інших документів Національної ради, протоколів засідань Адміністративного комітету.

9. Основною формою роботи Національної ради є спільне засідання Наукового та Адміністративного комітетів (далі – спільне засідання), на якому Національна рада ухвалює рекомендації для Кабінету Міністрів України з питань, що належать до її компетенції. Національна рада проводить спільні засідання за потреби, але не менше чотирьох разів на рік.

Рішення про проведення спільного засідання та порядок денний цього засідання приймається Головою Національної ради на підставі узгоджених пропозицій голів Наукового та Адміністративного комітетів.

Спільному засіданню обов’язково передує засідання Наукового комітету, який розглядає та готує проекти рішень з питань порядку денного спільного засідання.

10. Головує на спільних засіданнях Голова Національної ради. У разі відсутності Голови Національної ради на спільних засіданнях заступники Голови головують почергово або головує заступник, якому Головою доручено проведення конкретного спільного засідання.

Спільне засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин складу Національної ради.

11. Спільні засідання проходять відкрито, на них можуть бути присутні суб’єкти наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, представники засобів масової інформації та бізнесу, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Оголошення про проведення спільних засідань, їх порядок денний, протоколи таких засідань та рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та Національної ради.

12. За результатами спільного засідання оформляється протокол, який підписують головуючий та Секретар Національної ради.

Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як дві третини присутніх на засіданні її членів.

У разі потреби для забезпечення виконання рішення Національної ради може надаватися доручення Прем’єр-міністра України або прийматися рішення Кабінету Міністрів України, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить питання, порушене у рішенні Національної ради.

Рішення Національної ради, прийняті в межах її повноважень, що стосуються окремих центральних органів виконавчої влади, є обов’язковими для розгляду такими органами.

13. Проекти рішень Національної ради оприлюднюються, як правило, не менш як за два тижні до їх розгляду на спільному засіданні.

 

14. Члени Національної ради мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до сфери повноважень Національної ради;

2) висловлювати свою позицію під час спільних засідань та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) отримувати в установленому порядку від органів державної влади, наукових установ, наукових організацій, громадських наукових організацій, наукових фондів інформацію, необхідну для виконання її функцій;

4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Національної ради.

15. Члени Національної ради зобов’язані:

1) брати участь у спільних засіданнях та засіданнях відповідних комітетів;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Національної ради;

3) бути неупередженими та об’єктивними;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів;

6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

7) дотримуватися високої культури спілкування.

16. Національна рада для підготовки рішень з питань, що належать до її компетенції, утворює постійні або тимчасові робочі групи. Персональний склад робочих груп формується з числа членів Національної ради з обов’язковим представництвом членів Наукового та Адміністративного комітетів, а також осіб, рекомендованих для участі в робочій групі Головою Національної ради або його заступниками. До складу робочих груп можуть включатися вчені, викладачі вищих навчальних закладів, представники державного та приватного секторів економіки, вітчизняні та іноземні експерти.

Рішення про створення робочої групи приймається на спільному засіданні.

Персональний склад робочої групи затверджується Головою Національної ради.

Члени робочих груп працюють на громадських засадах.

17. Робочі групи Національної ради діють на принципах відкритості та прозорості. Розроблені робочими групами проекти документів подаються на розгляд Наукового комітету.

18. Національна рада під час виконання своїх функцій взаємодіє з органами державної влади, з вітчизняними та іноземними науковими установами, науковими організаціями, громадськими науковими організаціями, науковими фондами, а також міжнародними та національними радами з питань науки.

19. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 

З метою належного забезпечення діяльності Національної ради Секретаріат Кабінету Міністрів України, зокрема:

організовує підготовку матеріалів до спільних засідань та засідань комітетів;

здійснює технічну підтримку спільних засідань та засідань комітетів;

забезпечує в установленому порядку координацію роботи центральних органів виконавчої влади, спрямованої на виконання доручень Прем’єр-міністра України та рішень Кабінету Міністрів України, прийнятих для забезпечення виконання рішення Національної ради;

проводить моніторинг стану реалізації центральних органів виконавчої влади рішень Національної ради, прийнятих в межах її повноважень, що є обов’язковими для розгляду такими органами.

20. Національна рада у роботі використовує бланк із своїм найменуванням.

Науковий комітет

21. Науковий комітет – це робочий колегіальний орган Національної ради, що представляє інтереси наукової громадськості.

Склад Наукового комітету формується із 24 вчених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.

22. Науковий комітет очолює голова, який має одного заступника. Голова Наукового комітету, його заступник та Секретар обираються членами Наукового комітету з його складу.

23. Члени Наукового комітету обираються Ідентифікаційним комітетом з питань науки, який керується тим, що склад Наукового комітету має бути здатним реалізувати наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.

24. Члени Наукового комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків членів Наукового комітету Національної ради, забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

25. Членами Наукового комітету не можуть бути керівники наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів.

Члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Не може бути обрана членом Наукового комітету особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України "Про очищення влади";

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосованоположення Закону України "Про очищення влади";

8) є керівником наукової установи або організації, вищого навчального закладу.

26. Строк повноважень кожного з членів Наукового комітету не може перевищувати чотирьох років. Кожні два роки має відбуватися оновлення не менше половини персонального складу Наукового комітету. Одна і та сама особа не може бути членом Наукового комітету більше двох строків.

Перший персональний склад наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією Ідентифікаційного комітету в складі 24 осіб, з яких 12 осіб включаються строком на чотири роки, 12 осіб - на два роки.

Порядок проведення оновлення складу Наукового комітету визначається у Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету.

Дострокове припинення повноважень члена Наукового комітету відбувається за таких підстав:

виникнення випадків, передбачених пунктом 25 цього Положення;

припинення його громадянства;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

його смерті.

Про дострокове припинення повноважень членом (членів) Наукового комітету Національної ради Голова Наукового комітету інформує Голову Ідентифікаційного комітету з питань науки.

Порядок заміщення членів Наукового комітету, які  достроково припинили повноваження, визначається у Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету.

27. Науковий комітет з метою реалізації функцій Національної ради:

1) розглядає проекти документів, розроблені робочими групами з питань, що належать до компетенції Національної ради, та приймає щодо них рішення, які вносяться на розгляд Національної ради;

2) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також експертних комісій з окремих питань;

3) делегує своїх членів та пропонує експертів до складу робочих груп;

4) виконує функції наглядової ради Національного фонду досліджень України;

5) виконує функцію Ідентифікаційного комітету для Наукової ради Національного фонду досліджень України;

6) проводить експертизу проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, надає відповідні рекомендації.

Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, в обов’язковому порядку направляються до Наукового комітету Національної ради для проведення їх експертизи та підготовки відповідних висновків та рекомендацій за встановленою Науковим комітетом формою.

Науковий комітет зобов’язаний розглянути направлений проект нормативно-правового акта на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності та направити відповідні висновки та рекомендації протягом терміну, встановленого головним розробником проекту, але не менш як за три дні і не більш як за 21 день із дня отримання проекту.

Якщо протягом терміну, встановленого головним розробником проекту, Науковий комітет не розглянув і не направив відповідних висновків та рекомендацій, такий проект нормативно-правового акта вважається погодженим Науковим комітетом.

Висновок та рекомендації підписує Голова Комітету, а у разі його відсутності - заступник Голови Комітету.

Голова Наукового комітету або за його дорученням член Наукового комітету може брати участь у встановленому порядку в засіданнях урядових комітетів, у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади, з питань, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Під час виконання своїх функцій Науковий комітет зобов’язаний запобігати виникненню конфлікту інтересів.

28. Основною формою роботи Наукового комітету є засідання, які проводяться за потреби, але не менше чотирьох разів на рік.

Рішення про проведення засідання приймається Головою Наукового комітету, а за його відсутності – заступником Голови.

Ініціювати проведення засідання Наукового комітету можуть Голова Національної ради, Голова Наукового комітету, його заступник або член (група членів) Наукового комітету.

Оголошення про скликання засідання Наукового комітету оприлюднюється за два тижні до його початку на офіційному веб-сайті Національної ради.

Засідання Наукового комітету веде Голова, а за його відсутності – заступник Голови.

Підготовку проекту рішення засідання Наукового комітету та необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань забезпечує Секретар Наукового комітету.

Проект рішення засідання Наукового комітету та інформаційно-аналітичні матеріали до нього не пізніше ніж у тижневий термін надаються Голові Адміністративного комітету.

Засідання Наукового комітету є правоможним, якщо у ньому беруть участь більше двох третин його загального кількісного складу.

Засідання Наукового комітету можуть проводитися як за особистої участі членів Наукового комітету, так і за участі окремих членів у режимі відеоконференції.

Під час засідання може здійснюватися відео/аудіозапис.

29. Рішення Наукового комітету приймаються консенсусом. Якщо консенсусу досягти не вдається, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин складу Наукового комітету. У такому разі на розгляд Національної ради разом з рішенням Наукового комітету виноситься аргументована окрема думка членів Наукового комітету, які не підтримали таке рішення.

Окрема думка членів Наукового комітету, які не підтримали таке рішення та приймали участь у засіданні  Наукового комітету в режимі відеоконференції, додається до протоколу у вигляді сканованих листів за підписом таких членів Ідентифікаційного комітету, отриманих в електронному вигляді у форматі ADOBE ACROBAT *.pdf (де *– назва файлу).

30. Рішення Наукового комітету фіксуються у протоколі засідання.

Ведення протоколу засідання Наукового комітету здійснюється Секретарем Наукового комітету.

Протокол підписується Головою Наукового комітету або його заступником у разі відсутності Голови та Секретарем Наукового комітету.

Протокол засідання направляється усім членам Наукового комітету.

Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради.

31. Питання, що виносяться на розгляд спільного засідання Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради, проходять обов’язковий попередній розгляд у Науковому комітеті.

32. Науковий комітет використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

Адміністративний комітет

33. Адміністративний комітет – це робочий колегіальний орган Національної ради, персональний склад якого у кількості 24 осіб призначається Кабінетом Міністрів України.

34. Члени Адміністративного комітету представляють центральні органи виконавчої влади (не нижче заступників керівників), Національну академію наук України та національні галузеві академії наук (не нижче віце-президентів), обласні (міські) державні адміністрації регіонів, на території яких зосереджено значний науковий потенціал (не нижче заступників голів державних адміністрацій), державні органи, що відповідають за наукову сферу, великі наукоємні підприємства, наукові установи, університети, академії, інститути, інноваційні структури.

Пропозиції щодо персонального складу Адміністративного комітету готує МОН.

35. Головою Адміністративного комітету є керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Голова має заступника, який за посадою є заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Секретаря Адміністративного комітету призначає Голова Адміністративного комітету з числа працівників МОН.

36. Дострокове припинення повноважень члена Адміністративного комітету відбувається за таких підстав:

звільнення із займаної посади;

припинення його громадянства;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням (для представників великих наукоємних підприємств, наукових установ, університетів, академій, інститутів, інноваційних структур);

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

його смерті.

 

Заміщення членів Адміністративного комітету, які достроково припинили повноваження, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, проект якого готує МОН.

37. Члени Адміністративного комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

38. Адміністративний комітет з метою реалізації функцій Національної ради:

1) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також експертних комісій з окремих питань;

2) делегує та координує участь членів Адміністративного комітету в робочих групах, а також пропонує експертів до складу робочих груп;

3) надає пропозиції Науковому комітету щодо розгляду питань, пов’язаних з виконанням функцій Національної ради.

Крім того, Адміністративний комітет розглядає питання, пов’язані із забезпеченням координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

39. Основною формою роботи Адміністративного комітету є засідання, які проводяться за потреби.

Рішення про проведення засідання приймається Головою Адміністративного комітету, а за його відсутності – заступником Голови.

Ініціювати проведення засідання Адміністративного комітету можуть Голова Національної ради, Голова Адміністративного комітету, його заступник або член (група членів) Адміністративного комітету.

Оголошення про скликання засідання Адміністративного комітету оприлюднюється за два тижні до його початку на офіційному веб-сайті Національної ради.

Засідання Адміністративного комітету веде Голова, а за його відсутності – заступник Голови.

Підготовку проекту рішення засідання Адміністративного комітету та інших необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань забезпечує Секретар Адміністративного комітету.

Засідання Адміністративного комітету є правоможним, якщо у ньому беруть участь більше двох третин його загального кількісного складу.

Засідання Адміністративного комітету можуть проводитися як за особистої участі членів Адміністративного комітету, так і за участі окремих членів у режимі відеоконференції.

Під час засідання може здійснюватися відео/аудіозапис.

40. Рішення Адміністративного комітету вважається прийнятим за умови його підтримки не менш як двома третинами членів Адміністративного комітету, що взяли участь у засіданні.

41. Рішення Адміністративного комітету фіксуються у протоколі засідання.

Ведення протоколу засідання Адміністративного комітету здійснюється Секретарем Адміністративного комітету.

Протокол підписується Головою Адміністративного комітету або його заступником у разі відсутності Голови та Секретарем Адміністративного комітету.

Протокол засідання направляється усім членам Адміністративного комітету.

Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради.

ПОЛОЖЕННЯ

Views: 489

Reply to This

Replies to This Discussion

Відразу виникло запитання за п. 3.7. Чи можна звіти не заслуховувати? А отримати заздалегідь в електронному форматі, підготувати запитання та зауваження і за результатами їх обговорення оцінити.

Це ще один орган для поглиблення вже й так непомірної бюрократизації науки в Україні -

Не тією дорогою йдете, Панове... (класика)

Згідно п.25 від НАН України може бути 1 представник.

Про неможливість участі керівництва наукового закладу вказується двічі.

За роботу у Раді треба платити.

Не може прем'єр-міністр очолювати таку Раду. Бо мета такої Ради - забезпечити  стабільний науково-обґрунтованим розвиток країни й науки в ній. Практика доводить, що прем'єри змінюються кожні 1-2 роки. Тут потрібна авторитетна людина. 

>Згідно п.25 від НАН України може бути 1 представник.

Ні, не може бути з одного інституту.

Про неможливість участі керівництва наукового закладу вказується двічі.

>За роботу у Раді треба платити.

Не треба.

>Не може прем'єр-міністр очолювати таку Раду. Бо мета такої Ради - забезпечити  >стабільний науково-обґрунтованим розвиток країни й науки в ній. Практика доводить, що >прем'єри змінюються кожні 1-2 роки. Тут потрібна авторитетна людина.

Це не страшно, основне щоб науковий комітет працював.

Зауваження до Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій

п.1 - а про освіту і культуру забули?
п.3.5 - "та проектів таких програм" - повтор;
п.3.11 - замовляти дослідження може лише тендерний комітет відповідного виконавчого органу влади, а не громадська рада; де Рада візьме кошти для "організації та проведення наукової експертизи"? Вона може лише рекомендувати проведення таких робіт;
п.3.12 - принципи наукової етики перед тим як їх контролювати, повинні бути розроблені у вигляді певного Кодексу честі (наприклад, як у КПІ) і офіційно затверджені спільно з науковою громадою, тоді за їх недотримання можна буде і питати. Хоча важко питати дотримання Кодексу честі серед науковців, коли усе наше суспільство наразі мало схильне до дотримання якихось кодексів;
п.3.14 - може бути спокусливим до утворення корупційної схеми в Раді;
п.3.15 - дублює п.1 та п.2;
п.3, ост. абзац - "У разі необхідності Національна рада готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення її роботи." - Національна рада діє згідно з затвердженим Положенням, яке підписує Прем'єр-міністр, який одночасно і буде головою Ради. То які пропозиції треба подавати Кабміну? Радою за необхідності вносяться зміни до Положення і їх підписує Голова.
п.4 - як можна інформувати про прийняті рішення "завчасно"? Це ще до їх прийняття?
п.8, абз.1 - у такому варіанті Рада втрачає статус самоврядної організації. Секретар Ради повинен бути членом Ради. На установчих зборах, де буде прийматись проект Положення та голосуватись склад Ради, до її складу може пропонуватись Головою установчих зборів представник від Секретаріату Кабміну, як кандидатура на Секретаря Ради. Але рішення про склад Ради приймає голосуванням Рада, а не одноособово Прем'єр-міністр;
п.10, абз.2 - за таких умов засідання може проводитись і без представників Наукового чи Адміністративного комітетів. Певно, для правомочності спільного засідання повинна бути певна квота представництва від кожного з комітетів;
п.11, абз.1 - потрібно виписати, хто і за якою процедурою приймає рішення про проведення закритих засідань, бо бажання позбутись прозорості у роботі Ради може поступово і неконтрольовано наростати;
п.12, абз.2 - задля унеможливлення адміністративного переважання і тиску при прийнятті рішень, вважаю, що рішення Національної ради повинні вважатись прийнятими, якщо за них проголосували не менше 2/3 членів Наукового комітету і Адміністративного окремо;
п.19 - для виконання цього пункту потрібне внесення змін до Положення про Секретаріат Кабміну щодо визначення додаткової функції забезпечення роботи Ради та створення окремого структурного підрозділу у штаті Секретаріату Кабміну;
п.21 та п.33 - Підрозділи про Науковий та Адміністративний комітети я б переніс вище до підрозділу про Секретаріат. Тому що протягом значної частини тексту Положення незрозуміло, що являють собою ці комітети, які весь час згадуються;
п.23 - іде згадка про Ідентифікаційний комітет з питань науки, але нема пояснення, що являє собою цей орган, для чого, ким і коли створений (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410);
п.25.8 - дублювання п.25, абз.1;
п.26, абз.3 - "Порядок проведення оновлення складу Наукового комітету визначається..." Положенням про Ідентифікаційний комітет з питань науки; те ж саме - у останньому абзаці;
п.27, абз.5 - Науковий комітет має інші функції і завдання, крім того, є швидкоротаційним органом, тому недоцільно покладати на нього функції Ідентифікаційного комітету. Більш доцільно було б розширити повноваження Ідентифікаційного комітету з питань науки і в частині формування Наукової ради Національного фонду досліджень України;
п.29 - перше речення входить у протиріччя з другим. Рішення повинно прийматись або консенсусом, якщо так записано в Положенні, або двома третинами, якщо це так визначено Положенням. "Або-або" - нонсенс;
п.33 - лишає Раду самоврядності; склад Адміністративного комітету, підготовлений МОН повинен розглядатись і прийматись Національною радою, а затверджуватись підписом Голови Нацради, що за посадою є Прем'єр-міністром; те ж - у останньому абзаці п.26.

> п.1 - а про освіту і культуру забули?

Це ж рада з питань науки.

>п.23 - іде згадка про Ідентифікаційний комітет з питань науки, але нема пояснення, що >являє

>собою цей орган, для чого, ким і коли створений (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 >липня 2016 р. № 410);

Це все розписано в Законі про науку. Можливо доцільно зробити посилання на відповідні статті закону.

п.1 Я мав на увазі, щоб після тексту "з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки" додати "освіти та культури". Це дуже важливо, але багато хто з "технарів" навіть і не згадує про ці напрямки в наукових дослідженнях, окрім "реального сектору економіки". Бо окрім розвитку економічного важливий і духовний розвиток українського суспільства. https://www.facebook.com/groups/222973181375545/

п.23 Саме про це я і написав. Повинне бути посилання або на Закон про науку, або на Постанову Кабміну № 410.

Який сенс коментувати та та покращувати наперед мертвороджениу структуру? Чи може хтось чогось не зрозумів...

Поясніть чому мертвонароджена.

RSS

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service